กัญชงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กัญชงคือวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การศึกษาและวิจัยชื้ให้เห็นว่าการปลูกกัญชงนั้นกินเนื้อที่น้อย และยังมีข้อดีต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งโดยสรุปแล้วมีความเป็นไปได้ว่าการปลูกกัญชงเพื่อใช้ทดแทนผ้าและวัตถุดิบชนิดอื่นๆสามารถที่จะช่วยลดรอยเท้านิเวศ (Ecological footprint) ได้ ดังระบุในงานวิจัยของ Dave, John และ Philip ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Ecological Economics

ข้อมูลข้างล่างต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเกี่ยวกับข้อดีของกัญชงที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่ผมและทีมงานได้รวบรวมขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ครับ

Eco friendly material for Methee hemp bags

กัญชง – วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มเพาะปลูกที่มีความยั่งยืน

รูปภาพแสดงข้างต้นดัดแปลงจากอาร์ตของ www.vectoropenstock.com and www.thevectorart.com

การเพาะปลูกอย่างออร์แกนิก (เกษตรอินทรีย์)

วัตถุดิบออร์แกนิกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กัญชงเป็นพืชที่สามารถปลูกได้โดยใช้คอนเซ็ปเกษตรอินทรีย์ (organic farming) โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่ารา หรือแม้แต่ปุ๋ย ในทางกลับกันพืชตระกูลฝ้ายในบางกรณีจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งยาฆ่าแมลงบางประเภทอาจมีการสะสมในชั้นดินและเกิดการส่งต่อไปยังห่วงโซ่อาหารได้ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากผ้ากัญชงของเรานั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปราศจากสารเคมีปนเปื้อน

ความเป็นมิตรต่อผืนดิน

การใช้เนื้อที่ในการเพาะปลูกอย่างรู้คุณค่า การทำฟาร์มปลูกกัญชงนั้นใช้เนื้อที่น้อยกว่าการปลูกพืชตระกูลฝ้ายและปอ กัญชงสามารถให้ผลผลิตได้มากกว่าฝ้ายถึง 250% และมากกว่าปอ 600% (ในขนาดพื้นที่เพาะปลูกที่เท่ากัน)

คืนคุณประโยชน์สู่ผืนดิน กัญชงมีคุณสมบัติพิเศษในการขจัดพิษและเชือโรคบางประเภทในดิน และมากไปกว่านั้นรากของกัญชงยังสามารถคืนออกซิเจนและสารอาหารกลับสู่ผืนดิน และที่พิเศษไปกว่านั้นเนื่องจากกัญชงเป็นพืชที่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงและทนต่อศัตรูพืช จึงทำให้การปลูกกัญชงเป็นพืชหมุนเวียนนั้นสามารถช่วยลดปัญหาศัตรูพืชในอนาคตได้

ปกป้องผืนดิน – รากของต้นกัญชงเจาะลึกลงไปในชั้นดินทำหน้าที่ช่วยยึดชั้นดินและผิวดินไว้ จึงเป็นการป้องกันการพังทลายและการกัดกร่อนของผืนดิน

กัญชงกับการอนุรักษ์น้ำ

ใช้น้ำน้อยในการเพาะปลูกกัญชง – เมื่อเปรียบเทียบกันการทำฟาร์มเพาะปลูกฝ้ายหรือไม้ยืนต้นแล้ว กัญชงเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยกว่าในการเพาะปลูก

ปกป้องผืนป่า

ปกป้องผืนป่า ในกรณีของการใช้ผลผลิตจากกัญชงแทนที่การใช้ไม้จำพวกไม้ยืนต้น เมื่อคำนวนเปรียบเทียบโดยยึดการคำนวนในขนาดพื้นที่เท่ากันจะพบว่า กัญชงสามารถให้ผลผลิตมากกว่าถึง 4 เท่า และมากไปกว่านั้นกัญชงสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกปี ในขณะที่การเก็บเกี่ยวไม้ยืนต้นบางประเภทอาจต้องใช้เวลารอถึง 10 ปี ดังนั้นด้วยการใช้พืนที่ในการเพาะปลูกน้อยกว่า ให้ผลผลติมากกว่าและเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าจึงทำให้การปลูกกัญชงแทนที่ไม้ยืนต้นสามารถช่วยปกป้องบ้านของสัตว์นานาชนิดไม่ให้ต้องถูกทำลายเพื่อการปลูกไม้ยืนต้นที่ต้องใช้เนื้อที่มาก – ซึ่งยังหมายถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

จากคุณประโยชน์ของการปลูกกัญชงข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชงนั้นนับว่าเป็นผลดีต่อโลกของเราและสิ่งแวดล้อม (Environmentally friendly and eco-friendly) ดังนั้นผมและทีมงานจึงได้นำผ้ากัญชงและแฟชั่นมาผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นกระเป๋าผ้ากัญชง by Methee

เมธี วู (Methee Wu)
ดีไซเนอร์ @ Hempmethee

แหล่งอ้างอิง:

– “Industrial hemp’s double dividend: a study for the USA”. Sciencedirect.com. 1998-06-30. Retrieved 2013-11-09.
Rajamangala University of Technology Isan’s website
http://organicclothing.blogs.com
http://1st-ecofriendlyplanet.com/tag/environmental-benefits-of-hemp